PhDr. Miloslava Knappová, CSc., Kubánské nám. 1322/17, 100 00 Praha 10, tel. 271733481

Soudní znalkyně v odvětví jazykověda, specializace ověřování podob jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů.

Pan
Jeroným Klimeš
U Kola 101
250 65 Líbeznice

Pořadové číslo: 28/105
V Praze dne 6. 5. 2008

Na základě Vašeho požadavku ze dne 29. 4. 2008, doplněného výpisy z internetu, vydávám pro informaci správních orgánů tento

znalecký posudek

Adresát požádal o jazykové posouzení možnosti matričního zápisu jména Erlan pro svého syna. V zaslaných výpisech se dokládají konkrétní nositelé tohoto jména žijící v různých oblastech světa, např. v USA a Kazachstánu. Nevěrohodný se mi však jeví internetový výklad, že jde "zřejmě o skotskou podobu jména Ireland a označuje tedy původ člověka coby Ira. U tohoto původu najdeme i variantu Erland..."

Speciální slovníky skotských a irských jmen jméno Erlan neuvádějí (za symbol Irska se považuje ženské jméno Erin). Na základě odborné rešerše se domnívám, že mužské jméno Erlan mohlo vzniknout např. jako varianta jména Erland/Erlend. Jeho původ se vykládá v evropských slovnících dvojím způsobem. Buď se spojuje se staronorským örlandr s významem "cizinec", jiný výklad je odvozuje ze staroanglického Eorlland s výkladem "území urozeného muže" (první částí je staroanglický eorl, znamenající "vznešený, urozený muž"). Další možností je spojitost jména Erlan s ženskými jmény Erla či Erle, vztahujícími se k mužskému jménu Earl z výše uvedeného základu eorl, a jejich odvozeninami Erline, Erlene, Erlena aj. (Viz např. P. Hanks - F. Hodges: A Dictionary of First Names. Oxford, New York etc. 1996. - T. Norman: A World of Baby Names. American Names. New York 1996. - L. Rule: Name Your Baby. New York, London, Sydney etc. 1988. - B. Lansky: Baby Names around the World. Minnesota 1999. - A. Svanevik - J. F. Koste: Den store navne boken. Oslo 1992. - J. van der Schaar - D. Gerritzen: Voornamen. Prisma, Utrecht 2000. - G. Kvaran - S. Jónsson: Nöfn Islendinga. Island, Heimskringla 1991. - R. u. V. Kohlheim: Oas grosse Vornamenlexikon. Duden - Mannheim, Leipzig, Wien etc. 2007 aj.)

Jméno Erlan se však dokládá, ovšem bez udání původu, v slovníku kirgizských jmen (Kol.: Slovnik kirgizskich ličnych imen. Mektel, Frunze 1979.) Je zajímavé, že mezi ruskými jmény se zaznamenává jméno Erlen s výkladem, že znamená "era Lenina". (A. V. Superanskaja: Slovar russkich ličnych imjon. Moskva 2003.)

Na základě výše uvedených údajů lze konstatovat, že z jazykového hlediska nejsou námitky proti zapsání doloženého mužského jména ERLAN do matriky ČR.

PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Soudní znalkyně